Transport

Logistyka

Spedycja

Unormowania prawne Unijne i krajowe

Polskie prawo transportowe

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2007r. o czasie pracy kierowcy
 • Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004r. prawo celne

Międzynarodowe prawo transportowe

 • Konwencja CMR
 • Konwencja AETR
 • Konwencja TIR
 • Konwencja wiedeńska z dnia 8 listopada 1968r.
 • Umowa ATP
 • Dyrektywa (96/71/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (tzw. „rozporządzenie w sprawie IMI”)
 • Ustawa w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej (Mindestlohngesetz -MiLoG)
 • La Loi Macron - dekret z dnia 7 kwietnia 2016r. – Décret n° 2016-418
 • Bundesgesetz, mit dem ein Gesetz zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping- (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – LSD-BG)
 • Dekret 136/2016 z 17 lipca 2016r. implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług - zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012